Postępowanie sądowe i polubowne rozwiązywanie sporów

  • zastępstwo w postępowaniach sądowych i arbitrażowych;
  • windykacja należności na drodze sądowej.